Zpět na výběr diskusního fóra

Návrhy, postøehy, dojmy
V této sekci oèekáváme vaše reakce na fungování chess.hogan.cz

 
1/597
HTML prezentaceVazoun.F - Franta Vazoun29.12.2016 10:12:06

Karle, s tímhle musíš za hlavním správcem nebo aspoò za øeditelem Hoganu. Na to jsme my øadoví hráèi krátcí..


KadlecK1 - Karel Kadlec28.12.2016 23:24:18

Dnes jsem mìl v partii s Richardem Oswaldem pøestavìné figurky samo že :-) v mùj neprospìch. Je to machrovina. Škoda jen že to už nejsou šachy. Navrhuji zøídit sekci pøi IT. Tøeba by to pøilákalo dealší hráèe nevadí, že nebudou šachoví. CO????


E-mail autoraKavalekJ - Jiøí Kaválek26.10.2015 11:43:33

Hogan opravdu spìje k zániku a je to škoda. Správce se o server nestará a hráèi postupnì odcházejí. Také uvažuji po sedmi letech o pøechodu na jiný server.


HTML prezentaceVazoun.F - Franta Vazoun28.9.2015 1:58:15

Prdìt si mùže u partie každý jak chce. Bohudík kybernetická vìda zatím nepokroèila tak daleko, aby nám vyprodukované esence dokázala po síti doruèit. (možná jen pøes reproduktory).


E-mail autorakotrcj - josef kotrè25.9.2015 2:56:07

Vaše snahy Herr Diviš jsou již marné...postupnì to tu spìje k zániku...ještì pøed cca rokem bylo na 100 stránek veøejných partií a dnes?...jich je 69. odcházejí hráèi,odcházejí...a lze se jim divit...již notnou øádku let dle mne tak urèitì 5 minimálnì jede tento server pouze jen setrvaèností... . Jinak moji též odpovìd na váš dotaz najdete v sekci kreslících obrázkù pro uklidnìní. s pozdravem šachu zdar a mrdu taktéž vás zdraví smradlavá noha.


E-mail autoradivisJ - Jaroslav Diviš22.9.2015 22:26:10

Ahoj, já bych byl 100 % pro, aby øeknìme po 3 letech neaktivity hráè vypadl ze žebøíèku. Takhle to nemá vùbec smysl a je to málo motivující. Byl bych ochoten motivovat provozovatele i nìjakou menší finanèní odmìnou, urèitì by se nás našlo víc ;) Najde tento pøíspìvek nìjakou odezvu??


HTML prezentaceVazoun.F - Franta Vazoun24.3.2013 23:03:37

Jaromíre, asi tady jsi jen krátkou dobu a tedy nevíš, že žádné zásahy do zdejšího systému se už roky nedìlají. Snad by mohl ještì v tomto zatlaèit prezident Hoganu, Herman Krtek.


E-mail autoraKunatJ - Jaromír Kunát24.3.2013 22:56:09

Domnívám se, že pro lepší posouzení ELO by prospìlo, kdyby po urèité dobì neèinnosti byl hráè vyøazen, nebo by se mu odpoèítávaly body. Jaký je názor provozovatele?


E-mail autoraHTML prezentaceArafatY - Kozlik Valeriana officinalis10.2.2013 11:34:44

Pro komplexnìjší posouzení a objektivnìjší vyhodnocení by to chtìlo ještì znát názor doktora docenta Teèky Csc. Ten se tady, bohužel, již delší dobu neukázal. Ale tøeba... kdo ví?


HTML prezentaceBadinaB - Bøetislav Badina9.2.2013 22:07:55

Velectìní, k významnosti teèky si dovolím pøispìti svým èerstvì nabytým poznáním, totiž, že již staøí (mladí patrnì taky) Mayové k vyjádøení èísel od 1 do 10 užívali kombinace teèek a èárky. Napø. 1=. 2=.. atd., 5=_ atd. K tomu jsem došel v rámci sice liknavého seznamování se s jazykem španìlským (lekce _), nicménì pøece jen seznamováním. A jak to tady na Hoganu bylo v dobì diluvia, to vím taky ještì dobøe.


1/597

Vložit příspěvek do diskusního fóra
Přihlášený uživatel:Anonymní uživatel
Příspěvek:
 Bez výhrady souhlasím s pravidly pro vložení příspěvku do diskusního fóra.