Kuøecí curry

Ve vìtšinì indických pøedpisù se používá kuøe zbavené kùže a nakrájené na malé kousky èi sousta, aby mohly být dobøe obaleny koøením a aby dùkladnì nasály jeho chu. Drùbeží maso je výborné když se marinuje a poté rychle upraví, jako napøíklad jídla typu tikka nebo tandoori. A stejnì dobré je také upravené jako curry, nebo birjáni s rýží.


Zpět na obsah